Kommunikointi­menetelmien
opetusta ja ohjausta

Tukea puhevammaisen
ja kielihäiriöisen arkeen

Yhdessä perheen ja lähipiirin kanssa

Kommunikaatio ILO on Henna Sillanpään yritys, joka tarjoaa kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta puhevammaisille ja kielihäiriöisille sekä heidän arjessaan mukana oleville henkilöille. Ohjausta tehdään yhdessä asiakkaan perheen ja lähipiirin kanssa tai se voidaan räätälöidä työyhteisön tarpeisiin.

Ohjaus tapahtuu aina asiakkaalle tutussa ympäristössä.

Toimin Kokkolasta käsin ja kotikenttänäni toimii pääsääntöisesti Keski-Pohjanmaan alue. Koulutuksia toteutan myös etänä koko Suomen alueelle.

Palveluita erityistä tukea tarvitseville

Kokkolasta koko Keski-Pohjanmaan alueelle

Kaiken toiminnan lähtökohtana on aina asiakkaan yksilölliset tarpeet sekä itsemääräämisoikeus. Työtä tehdään asiakkaan ainutlaatuisuutta tukien ja arvostaen, erilaisten puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien avulla.

Kommunikoinnin tukemisen asiantuntijana tavoitteenani on, että asiakas sekä hänen lähipiirinsä saavat tukea arkeen sekä iloa ja onnistumisia heidän väliseen vuorovaikutukseensa.

Kommunikaatio ILOn palveluista löytyy myös laaja valikoima erilaisia verkkokoulutuksia, joiden avulla jokainen voi kehittää taitojaan erilaisten kommunikointikeinojen käytössä sekä niiden käytön tukemiseen.

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus

Kommunikaatio-opetuksella ja -ohjauksella tarkoitetaan uuden kommunikointikeinon opetusta ja ohjausta tai jo käytössä olevan kommunikointikeinon vahvistamista. Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen tavoitteena on, että sinä tai läheisesi tulette ymmärretyksi ja kuulluksi käyttämällä puhetta tukevaa tai korvaavaa menetelmää.

Opetus ja ohjaus voi olla

  • tukiviittomien opetusta
  • kuvilla kommunikoinnin ohjausta ja opetusta
  • kommunikointikansion käytön ohjausta, opetusta ja päivitystä
  • kommunikointisovelluksen käytön ohjausta, opetusta ja päivitystä
  • kommunikoinnin apuvälineen käytön ohjaus, opetus ja päivitys.

Voit hakea kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta ns. sopeutumisvalmennuksena kotikuntasi sosiaalitoimesta. Suosituksen kommunikaatio-opetuksesta ja -ohjauksesta voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, kuten puheterapeutti tai muu alan asiantuntija.

Ensiohjaus

Kommunikaatio ILO toteuttaa kommunikointimenetelmien ensiohjausta, jossa perheet ja läheiset saavat ensituen erilaisten kommunikointimenetelmien käyttöön sekä ohjausta kommunikoinnin tukemiseen, kuten tukiviittomiin, kuvien käyttöön, piirtämiseen, kirjoittamiseen tai kommunikointisovelluksen käyttöön. Asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeet, toiveet ja voimavarat huomioidaan aina yksilöllisesti.

Puheen tuoton viivästyminen tai merkittävä muutos kommunikoinnin tuottamisessa, esim. sairastumisen tai onnettomuuden myötä, vaikuttaa vuorovaikutukseen ja kanssakäymiseen. Ensiohjauksen tarkoituksena ja tavoitteena on varmistaa, että perheet ja läheiset tietävät, miten kommunikointia tuetaan, miksi sitä pitäisi tukea ja millä keinoilla he voivat tukea läheisensä puheen tuottoa, jotta arki, kommunikointi ja vuorovaikutus sujuisivat mahdollisimman hyvin ja itsenäisesti.

Kommunikaatio ILO toteuttaa kommunikointimenetelmien ensiohjausta sekä etäpalveluna että lähiohjauksena. Kommunikointimenetelmien ensiohjausta toteutetaan 2-8 tuntia /asiakas.

OIVA-ohjauspalvelut

OIVA -klinikalla on mahdollisuus paneutua yksityiskohtaisesti yhden asiakkaan vuorovaikutuksen havainnoimiseen sekä vuorovaikutuksen vahvuuksien ja voimavarojen vahvistamiseen. OIVA -klinikka perustuu vuorovaikutustilanteiden videointiin ja videoiden havainnoimiseen yhdessä asiakkaan omaisten ja lähityöntekijöitten kanssa. Kommunikaatio ILO toteuttaa OIVA -klinikkaa joko osana kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta tai erillisenä palveluna – asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan.

OIVA on työskentelymalli, joka vahvistaa työntekijöiden ja puhevammaisten ihmisten vuorovaikutustaitoja. Kommunikaatio ILO toteuttaa OIVA-klinikkaa ja OIVA-prosessia. Kummatkin näistä pitävät sisällään oivariihiä, joissa havainnoidaan videokuvan kautta puhevammaisen ja hänen vuorovaikutuskumppaninsa (omainen tai työntekijä) välistä vuorovaikutushetkeä. Videolta etsitään yhdessä vuorovaikutuksessa tapahtuvia onnistumisen hetkiä, eli Onnistutaan ja Innostutaan Videon Avulla. Näin lähipiiri ja työntekijät tulevat tietoiseksi osaamisestaan ja roolistaan vuorovaikutuskumppanina.

OIVA-klinikka
OIVA-klinikan voi toteuttaa myös siten, että asumisyksikön tai työyhteisön asiakkaat osallistuvat OIVAriihiin ja tutkivat heidän välistään vuorovaikutusta videon avulla yhdessä OIVA-ohjaajan kanssa.

OIVA-prosessi
Oiva-prosessi on tarkoitettu työntekijätiimille, joka haluaa miettiä tapoja kohdata puhevammaiset asiakkaat ihmislähtöisellä tavalla. OIVA-prosessi koostuu kuudesta oivariihestä, jolloin on mahdollisuus paneutua jopa kuuden asiakkaan vuorovaikutuksen havainnoimiseen. Vuorovaikutushetkiä havainnoidessa videolta, työntekijät oppivat herkistymään ja tulkitsemaan puhevammaisen ihmisen hienovaraisia viestejä ja tulevat tietoisemmiksi omasta osaamisestaan ja yhteisönsä hyvistä vuorovaikutuskäytännöistä.

Koulutukset ja kurssit
Kommunikaatio ILO toteuttaa käytännönläheisiä koulutuksia, joista saa lisää intoa, tietoa ja taitoa kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Koulutuksia ja kursseja järjestetään oppilaitoksille, ammattihenkilöille ja työyhteisöille. Koulutuksen sisältö räätälöidään tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi.

Koulutuspakettiin voi kuulua mm.

  • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät
  • tukiviittomat arkeen
  • vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen.

Puhetta tukevat keinot osaksi arkea -verkkokoulutus
Kommunikaatio ILOn valikoimasta löydät koulutuspaketin, joka koostuu kaiken kaikkiaan kuudesta eri kurssista. Voit valita vapaasti omiin tarpeisiisi sopivat yksittäiset kurssit, tai suorittaa halutessasi koko kurssikokonaisuuden. Opiskelu tapahtuu kätevästi verkossa sinulle sopivaan aikaan.

Koulutuksen tarkoituksena on tutustua erilaisiin puhetta tukeviin keinoihin pohdintojen, keskusteluiden, esimerkkivideoiden sekä ideoiden ja vinkkien kautta. Tule saamaan lisää intoa, ideoita ja rohkeutta erilaisten kommunikointikeinojen käyttöön ja käytön tukemiseen.

Tutustu verkkokoulutuksiin
www.verkkokoulutus.kommunikaatioilo.fi

Neuropsykiatrinen valmennus

Kommunikaatio ILO toteuttaa sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista neuropsykiatrista valmennusta. Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy-valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, kuten

 • autismin kirjo
 • ADHD
 • kielellinen ja oppimisen erityisvaikeus
 • touretten oireyhtymä

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksessa painottuu voimavaralähtöisyys sekä asiakkaan omien vahvuuksien hyödyntäminen. Nepsy-valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja oman kotinsa huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollisuus hakea maksusitoumusta sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta. Valmennukseen voi hakeutua myös yksityisesti, ilman lähetettä. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy vapaita aikoja puhelimitse tai sähköpostilla:

040 542 0583
henna@kommunikaatioilo.fi

Erityisryhmien leiritoiminta
Kommunikaatio ILO tarjoaa erityisryhmien leirien suunnittelua sekä vastuuohjausta yrityksille ja yhteisöille.  Kommunikaatio ILOn toteuttamissa leireissä toiminnassa painottuu yhdessä tekeminen, vuorovaikutus, itseilmaisu ja yksilön aito kohtaaminen. Ohjelma toteutetaan sekä leiriläisten, että tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Leirejä voidaan järjestää

  • toiminnallisina, jolloin pääpainona on monipuolinen yhdessä tekeminen ja touhuaminen
  • toimintakykyä ylläpitävänä, jolloin vaikeavammaisille henkilöille tarjotaan erilaisia aistikokemuksia.

Leiriläisen kommunikaation ja itseilmaisun tukeminen on aina tärkeässä roolissa kaikessa tekemisessä. Leiritoiminta mahdollistaa leiriläisen itsenäistymisen harjoittelun, antaa vertaistukea sekä leiriläisille mielekästä toimintaa.

Tällä hetkellä Kommunikaatio ILO toteuttaa erityisryhmien leirejä yhteistyössä Kalajoen Kristillisen Opiston sekä Keski-Pohjanmaan kansanopiston kanssa. Yhteistyössä ovat mukana myös Kalajoen kaupunki ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite.

Erityislasten ja -nuorten toimintaviikonloput toteutetaan yhtenä viikonloppuna kuukaudessa, elokuusta toukokuuhun. Leirien tavoitteena on kehittää leiriläisten sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja sekä auttaa osallistujia löytämään omia vahvuuksia. Jokaisella leiriviikonlopulla on oma teemansa. Teemaan (esim. eläimet, musiikki, aistit, tunteet, vuodenajat…) tutustutaan erilaisten leikkien, askartelun ja tehtävien sekä opintoretkien kautta.

Kysy rohkeasti lisää Kommunikaatio ILOn leiritoiminnasta puhelimitse tai sähköpostilla:

040 542 0583
henna@kommunikaatioilo.fi

Henna Sillanpää

Kommunikaatio-ohjaajasi
yli 20 vuoden kokemuksella

Hei, olen Henna Sillanpää, Kommunikaatio ILOn perustaja ja kommunikaatio-ohjaaja. Olen työskennellyt tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa jo yli 20 vuoden ajan, ensin lähihoitajana ja sitten puhevammaisten tulkkina.

Yrittäjäksi ryhtyminen antoi mahdollisuuden keskittyä minua suuresti kiinnostaviin kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen haasteisiin, puhevammaisia tai kielihäiriöisiä henkilöitä ja heidän läheisiään tukien ja ohjaten.

Koulutus
2022 HLF Rentoutusohjaajan koulutus
2020 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
2018 OIVA-ohjaaja
2016 Puhevammaisten tulkki, eat
2006 Lähihoitaja, vammaistyö

Muu koulutus ja kurssit

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
2018 ISAAC konferenssi, Australia
Picture Exchange Communication System (PECS) level 1
Voimauttava vuorovaikutus -perusteet 

2023 ISAAC konferenssi, Meksiko

Tilannekohtainen puhumattomuus

 

Vilo-vuorovaikutuspassi

Apua kommunikointiin ja vuorovaikutukseen

Olemme Kommunikaatio ILOssa kehitäneet digitaalisen vuorovaikutuspassin, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea arjessa kommunikointiin ja vuorovaikutukseen.

Tutustu lisää Vilo-vuorovaikutuspassiin
www.vuorovaikutuspassi.fi

Yhteystiedot

Kommunikaatio ILO palvelee Kokkolasta käsin Keski-Pohjanmaan alueella sekä myös etänä koko Suomeen.